แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Version
Download 27
Total Views 115
Stock
File Size 22.87 KB
File Type zip
Create Date เมษายน 23, 2018
Last Updated เมษายน 24, 2018
Download

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๑(๓)/ว๑๗๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอให้จัดส่งข้อมูล มายังกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี นรูปแบบไฟล์ (.doc)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] , [email protected]
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานรายงานผลตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
คณะครุศาสตร์   สถาบันวิจัยและพัฒนา  โรงเรียนสาธิต