แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Version
Download16
Stock
File Size22.87 KB
Create Dateเมษายน 23, 2018
Download

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๑(๓)/ว๑๗๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอให้จัดส่งข้อมูล มายังกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี นรูปแบบไฟล์ (.doc)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ apichart_16@hotmail.com , sunisa.taweer@gmail.com
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานรายงานผลตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
คณะครุศาสตร์   สถาบันวิจัยและพัฒนา  โรงเรียนสาธิต