ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562