งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

ภารกิจงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองและมหาวิทยาลัย
2. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. ควบคุมการโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ หมวดรายจ่าย ของทุกหน่วยงาน
4. สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ12 เดือน เสนอต่อ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, สกอ. และสำนักงบประมาณ
5. จัดทำเอกสารรายงานประจำปี
6. เผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรที่รับผิดชอบในภาระงาน

1. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิตย์              ตำแหน่ง : หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

2. นายอนุชา      พิมพ์นนท์                        ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นางสาวภาษิตา      เข็มนาค                  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน