เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การประชุมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งยังอำนวยประโยชน์ให้กับทั้งผู้จัดการประชุม ผู้เข้าประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2560

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2560