ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

กองนโยบายและแผน อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ขึ้นใหม่  ขออภัย  ณ โอกาสนี้