ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2563

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 13  พฤศจิกายน  2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี _____ ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2563 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563”

ขอเรียนเชิญ... คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วยและผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเลขที่ 2953/2563 เข้าร่วมประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2563

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 16  ตุลาคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม