ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์ — โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2561

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 พฤ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย --- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 16 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00-16.30  น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2561

ขอเรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 - 16.30  น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...