ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย --- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 16 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00-16.30  น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2561

ขอเรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 - 16.30  น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ

ขอเรียนเชิญ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...