ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี _____ ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 7  สิงหาคม 2563  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 21  กรกฎาคม 256 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี _____ ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี _____ ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ...
อ่านเพิ่มเติม