ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562

ขอเรียนเชิญ ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562   เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562

ขอเรียนเชิญ  คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และการจัดทำมาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมวิพากษ์ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ” ระหว่างวันที่  ๗ - ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา  จังหวัดเพชร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2562

ขอเรียนเชิญ ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562   เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...