ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ...ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 📚 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  11/2565

🙏🏻  ขอเชิญประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่  11/2565 📅 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.​ 2565 🕘 เวลา  10.00 -12.00 น. ——– 🔶 สถานที่ประชุม ✅ การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 🌐 คลิกลิงก์ เพื ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2565

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  11/2565

🙏🏻  ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุม 📚📘  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  11/2565 📅 วัน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ...คณะกรรมการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 📚 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS ...
อ่านเพิ่มเติม