งานนโยบายและแผน

กลุ่มงานนโยบายและแผน

ภารกิจหลักของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและทุกคนคือ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประกันคุณภาพ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจงานนโยบายและแผน

   งานนโยบายและแผน

1. ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของกองฯ และมหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของกองฯ, สนอ.
4. ทบทวนและปรับปรุงโครงการแผนงานของกองฯ, สนอ. และมหาวิทยาลัย
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองฯ และมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงบประมาณ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
8. จัดทำแผนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรที่รับผิดชอบในภาระงาน

1. นายอภิชาติ      สิงห์ชัย             ตำแหน่ง : หัวหน้างานนโยบายและแผน

2. นางสาวนิศาชล    ฉัตรทอง         ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. นางสาวธิดาวัลย์    ศรีภา           ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน