งานประกันคุณภาพ

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทำกิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก

ภารกิจงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ให้บริการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบงานและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับอาเซียน และสากล
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและกลไก กระบวนการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล
5. พัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.
6. สนับสนุนให้มีเครื่องมือการประเมินคุณภาพในระดับคณะ และหน่วยงานเทียบเท่า
7. เผยแพร่เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
8. จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยคุณภาพการศึกษา
9. จัดทำและพัฒนาแบบรายงานการประเมินตนเอง แบบประเมินตนเองสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของงานประกันคุณภาพการศึกษา
10. รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (สมศ.) เพื่อขอรับการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
12. จัดทำระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่าง สกอ. กับมหาวิทยาลัย
13. จัดโครงการอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่บุคลากรและกรรมการกลางประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
14. ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
15. เป็นผู้แทนของหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก
16. จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรที่รับผิดชอบในภาระงาน

1. นางสาวขนิษฐา    พึ่งประจวบ       ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

2. นางสาวจิระวรรณ      ยืนยั่ง          ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

3. นางพิชยภัคร์      สิงจานุสงค์       ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา