การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อว.

เรียน ผู้บริหาร และบุคลากรเครือข่ายนักวางแผน ทุกท่าน                              
เนื่องด้วยมีการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.. 2565 ของ อว.  
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.00 .
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
จึงขอนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

….
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
ลิงค์ดาวน์โหลด https://qrgo.page.link/LnQuJ