การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (REPROFILING BSRU) (ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)