ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
_____
ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 15.30 .
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ที่ Meeting ID: 796 770 8797  Password: 1400
Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/7967708797?pwd=Vyt3SzQwVkxxMVR3V29pSDJJV0lOQT09