ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2562

ขอเรียนเชิญ
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562   เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา