ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
_____

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2563
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.30 .
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ที่ Meeting ID: 796 770 8797