ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563


ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์  2562
เวลา  08.30 – 16.30 .
  ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 อาคาร 100  ปี  ศรีสุริยวงศ์
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400
เว็บไซต์  Plan.bsru.ac.th  เพจเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/planBSRU


เอกสารการประชุมคลิก