ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)”

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fplan.bsru.ac.th%2Fth%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%97.6-6-65-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]