(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (2564-2568) ฉบับปรับปรุง

 

เอกสารดาวน์โหลด

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) ฉบับปรับปรุง

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) ฉบับปรับปรุง

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) ฉบับปรับปรุง

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) ฉบับปรับปรุง