แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ word และ pdf   >>> https://link.bsru.ac.th/glr