โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561