โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ”
วันที่ 8 มกราคม 2561   ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้และแนวทางในการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรของท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญงานด้านงบประมาณเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตท่านให้ คุณดรงรัตน์  กล้าหาญ   ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2  และคณะสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรโครงการประชุมครั้งนี้