รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Please wait while fl Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ&#8230

Read more