ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ&#8230

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2565

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมก

Read more