นโยบาย

Title
นโยบายการใช้เงิน แผน และโครงการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  17 downloads
นโยบาย กรกฎาคม 20, 2020 Download
เอกสารการประชุมทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 1 file(s)  5 downloads
นโยบาย เมษายน 23, 2020 Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​2563
 1 file(s)  27 downloads
นโยบาย ธันวาคม 17, 2018 Download
อนาคตไทย อนาคตเรา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียง”
 1 file(s)  4 downloads
นโยบาย กันยายน 28, 2018 Download
สรุปสาระสำคัญ “รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
 1 file(s)  4 downloads
นโยบาย กันยายน 28, 2018 Download
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 1 file(s)  43 downloads
นโยบาย กันยายน 28, 2018 Download
หลักการและข้อเสนอการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม [วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561]
 1 file(s)  8 downloads
นโยบาย กรกฎาคม 4, 2018 Download
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
 1 file(s)  11 downloads
นโยบาย มิถุนายน 14, 2018 Download
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)
 1 file(s)  15 downloads
นโยบาย พฤษภาคม 25, 2018 Download
[ “พรีเซนต์” ] ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ.​ 2561-2565
 1 file(s)  23 downloads
นโยบาย มิถุนายน 7, 2018 Download
[เอกสารบรรยาย] การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดย. นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
 1 file(s)  31 downloads
นโยบาย มิถุนายน 7, 2018 Download