บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ

สิงห์ชัย

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาววลัยลักษณ์

คงเขียว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. นางสาวชนัฐกาญจน์

สุวรรณการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป–

1. นางสาวธิดาวัลย์

ศรีภา

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน

2. นางสาวประภัสสร

แก้วหาวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวสุนิศา

ทวีฤทธิคุณชัย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. นางสาววัชราภรณ์

กองข้าวเรียบ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางจันทร์จิรา

ภระกูลสุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

2. นายอนุชา

พิมพ์นนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นายจตุภูมิ

เพชรรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวขนิษฐา

พึ่งประจวบ

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพศึกษา

2. นางสาวจิระวรรณ

ยืนยั่ง

ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

3. นางพิชยภัคร์

สิงจานุสงค์

ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

4. นางสาวรัตนิกร

กล้าหาญ

ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

5. นางสาวกนกวรรณ

สื่อดิลกวัฒนา

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1602

ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2564