รายงานประจำปี

การจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายถึง การจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนำเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง