ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“การปฏิบัติตรงตามแผนคือแก่นแท้ของการพัฒนา”

วิสัยทัศน์

“การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

➡  สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสถาบัน
➡  จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
➡  ติดตามการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย
➡  ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทที่มีผลต่อ รายรับรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ
➡  พัฒนาระบบการจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

➡  เพื่อการประสานงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
➡  เพื่อสนับสนุนและกำกับการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
➡  เพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ
➡  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีมาประยุทต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
➡  เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง