ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“การปฏิบัติตรงตามแผนคือแก่นแท้ของการพัฒนา”

วิสัยทัศน์

สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล
เพื่อยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน

พันธกิจ

➡  สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
➡  จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
➡  ติดตามการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย
➡  ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทที่มีผลต่อ รายรับรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ
➡  พัฒนาระบบการจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐาน