แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

เอกสารแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นโดยแยกงานตามสายงาน เพื่อให้เป็นการสะดวกแก่ผู้สืบค้นในการเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มนั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ยังไม่มีแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานเหตุผลโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปี2560 (งบประมาณแผ่นดิน)

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
12/02/2018

แบบฟอร์มรายงานเหตุผลโครงการที่ไม่ได้ดำเนิน ปี2560 (งบประมาณเงินรายได้)

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
12/02/2018

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์รายงานการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมรายละเอียด

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile Template)

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์ม โครงการประจำปีงบประมาณ....

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการเตรียม (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของคณะ....

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๑(๓)/ว๑๗๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอให้จัดส่งข้อมูล มายังกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี นรูปแบบไฟล์ (.doc)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ apichart_16@hotmail.com , sunisa.taweer@gmail.com
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานรายงานผลตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
คณะครุศาสตร์   สถาบันวิจัยและพัฒนา  โรงเรียนสาธิต

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’
05/03/2018

[แบบฟอร์ม+เอกสารประกอบ] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กำหนดส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กำหนดส่งภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560)

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กำหนดส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก)

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์ม แผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 - 2561

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’

ยังไม่มีแบบฟอร์ม

ยังไม่มีแบบฟอร์ม