นโยบาย

Title
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 1 file(s)  136 downloads
นโยบาย กันยายน 7, 2023 Download
เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (สำนักงบประมาณ ณ วันที่23 สิงหาคม 2566)
 1 file(s)  29 downloads
นโยบาย กันยายน 7, 2023 Download
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ การกำกับติดตามเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
 1 file(s)  14 downloads
นโยบาย กันยายน 6, 2023 Download
นโยบายการใช้เงิน แผน และโครงการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564
 1 file(s)  34 downloads
นโยบาย กรกฎาคม 20, 2020 Download
เอกสารการประชุมทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 1 file(s)  19 downloads
นโยบาย เมษายน 23, 2020 Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​2563
 1 file(s)  46 downloads
นโยบาย ธันวาคม 17, 2018 Download
อนาคตไทย อนาคตเรา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียง”
 1 file(s)  20 downloads
นโยบาย กันยายน 28, 2018 Download
สรุปสาระสำคัญ “รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
 1 file(s)  22 downloads
นโยบาย กันยายน 28, 2018 Download
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 1 file(s)  60 downloads
นโยบาย กันยายน 28, 2018 Download
หลักการและข้อเสนอการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม [วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561]
 1 file(s)  23 downloads
นโยบาย กรกฎาคม 4, 2018 Download
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
 1 file(s)  81 downloads
นโยบาย มิถุนายน 14, 2018 Download
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)
 1 file(s)  29 downloads
นโยบาย พฤษภาคม 25, 2018 Download
[ “พรีเซนต์” ] ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ.​ 2561-2565
 1 file(s)  39 downloads
นโยบาย มิถุนายน 7, 2018 Download
[เอกสารบรรยาย] การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดย. นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
 1 file(s)  56 downloads
นโยบาย มิถุนายน 7, 2018 Download