แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

        แบบฟอร์มสำหรับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยข้อมูลที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มจะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ  อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับ ทางกองนโยบายและแผนจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ*** หมายเหตุ : ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครับถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน

*
*
*
*
*