เอกสารเผยแพร่

Title
ตัวอย่างขั้นตอนการกรอกรหัสโครงการแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการฯ 2567
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 7, 2023 Download
รายงานการตรวจราชการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  10 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 2, 2023 Download
เอกสารการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Agile for Management)
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 29, 2023 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2567
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 29, 2023 Download
โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 1 file(s)  45 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 16, 2023 Download
เอกสารการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” (วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565)
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา ธันวาคม 8, 2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  129 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 8, 2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร บ้านเมือง พ ศ . 2546
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 1, 2022 Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 1, 2022 Download
เอกสารการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 21, 2022 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2566
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 27, 2022 Download
เอกสารการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนการสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)” ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 17, 2022 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  356 downloads
เอกสารเผยแพร่ ธันวาคม 15, 2021 Download
เอกสารนำเสนอ “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดย นายดนุชา พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 1 file(s)  85 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 11, 2021 Download
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings Methodology 2022 Version 1.1
 1 file(s)  164 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 16, 2021 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2565
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ สิงหาคม 2, 2021 Download
เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา มหาวิทยาราชภัฏ ภาคกลางและภาคตะวันออก (14 หน่วย)
 1 file(s)  17 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 27, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร (มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร)
 1 file(s)  101 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  11 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 แห่ง) เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 1 file(s)  53 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารการประชุมหารือระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.อว กับ กองแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง อว. เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่6 กรกฎาคม 2564)
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 7, 2021 Download
เอกการการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ)
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 26, 2021 Download
เอกสารการประชุม เรื่องการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  16 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา มีนาคม 25, 2021 Download
เอกสารประชุมปิดตรวจ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการดี เรื่อง การสอบทานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
 1 file(s)  40 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 11, 2021 Download
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดย. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 7 มกราคม 2564)
 1 file(s)  70 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 11, 2021 Download
เอกสารการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อว.
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา, เอกสารเผยแพร่ มกราคม 8, 2021 Download
เอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  57 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  43 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
เอกสารเรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ มกราคม 4, 2021 Download
(แผ่นพับ) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 16, 2020 Download
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับสมบูรณ์
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 16, 2020 Download
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  48 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 4, 2020 Download
ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา พฤศจิกายน 2, 2020 Download
แบบสรุปงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 9, 2020 Download
กำหนดโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ระบบงบประมาณ (ERP) ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 14, 2020 Download
รายงานผล -ร่าง- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง เสนอ สภามหาวิทยาลัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 1 file(s)  163 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 30, 2020 Download
เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา มกราคม 31, 2020 Download
ความเชื่อมโยงเสนอขออนุมัติโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  65 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 14, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา ตุลาคม 21, 2019 Download
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 15, 2019 Download
ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) มีนาคม 2561
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 8, 2019 Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 7, 2019 Download
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564)
 1 file(s)  30 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 7, 2019 Download
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 1 file(s)  41 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 7, 2019 Download
คู่มือระบบ eMENSCR ณ ตุลาคม 2562
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 1, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อปรับบทบาทและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2562
 1 file(s)  16 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 30, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 9, 2019 Download
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 9, 2019 Download
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 1 file(s)  160 downloads
เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 18, 2019 Download
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561
 1 file(s)  62 downloads
เอกสารเผยแพร่ กันยายน 26, 2022 Download
สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 19, 2019 Download
สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  17 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 19, 2019 Download
ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ผ่านคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562]
 1 file(s)  42 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 11, 2019 Download
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  21 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 3, 2019 Download
ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 4, 2019 Download
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
 1 file(s)  41 downloads
เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 26, 2019 Download
เอกสารประกอบการประชุมวิพากษ์ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ”
 1 file(s)  62 downloads
เอกสารการประชุม-สัมมนา, เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 5, 2019 Download
ร่าง แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 4)
 1 file(s)  33 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 24, 2019 Download
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [มกราคม 2561]
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 4, 2019 Download
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [มกราคม 2561]
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารเผยแพร่ กุมภาพันธ์ 4, 2019 Download
เอกสารการประชุมโครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2561
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน, แบบฟอร์มเอกสารการประชุม ธันวาคม 23, 2018 Download
(ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 1 file(s)  34 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 23, 2018 Download
รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถระดับภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  34 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 28, 2018 Download
แนวทางการพัฒนายกระดับทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 28, 2018 Download
เอกสารนำเสนอคณะกรรมการติดตามยุทธศาสตร์ 2562
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 6, 2018 Download
เอกสารข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 2, 2018 Download
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 24, 2018 Download
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ สิงหาคม 28, 2018 Download
เอกสารการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 / 2561
 1 file(s)  20 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 29, 2018 Download
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แลแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  73 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 14, 2018 Download
แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและ แผนการปฏิรูปประเทศ
 1 file(s)  40 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 13, 2018 Download
พ.ร.บ. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 14, 2018 Download
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 14, 2018 Download
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 14, 2018 Download
ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (มิถุนายน 2561)
 1 file(s)  69 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 14, 2018 Download
(ร่าง) เชื่อมโยง EMENSCR มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  40 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 11, 2018 Download
แนวทางการใช้ระบบ EMENSCR และความสอดคล้องกับแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  41 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 11, 2018 Download
คู่มือระบบ EMENSCR
 1 file(s)  47 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 11, 2018 Download
คู่มือ งานบริหารการประชุม ฝึกอบรม -โครงการ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 5, 2018 Download
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2561-2565
 1 file(s)  80 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ (วันศุกร์ที่4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ)
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
รายละเอียดชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม /สัมมนา /ฝึกอบรม (บูรณาการยกระดับฯ)
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
แบบเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (แห่งละประมาณ 10 – 20 โครงการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  34 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ
 1 file(s)  120 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
5 โครงการเสนอแนะเพื่อทำในภาพรวมของราชภัฏเพื่อเสนอของบตามยุทธศาสตร์งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562
 1 file(s)  26 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
ข้อมูลการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
ตารางการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช 2561
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารเผยแพร่ เมษายน 4, 2019 Download
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 1 file(s)  514 downloads
เอกสารเผยแพร่ มิถุนายน 6, 2018 Download