เบอร์โทรติดต่อภายใน

เบอร์โทรติดต่อภายในมหาวิทยาลัยฯ

เบอร์กลางมหาวิทยาลัย   0-2473-7000

หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
 อธิการบดี
1000
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1700
 สำนักงานอธิการบดี
1100
               งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
1708
      ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1102
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1500
      กองกลาง
1108
 สำนักคอมพิวเตอร์
1988 1723
               งานเลขานุการ
1106 | 1107 | 1010 | 1016
 สำนักกิจการนิสิต-นักศึกษา
1300 | 1301
               งานธุรการ
1108
               งานพยาบาล
1306 | 1307
      กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1113 | 1114
               ศูนย์เวชศึกษาและป้องกัน
1308
               งานยานพาหนะ
5338 | 5349
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1018
      กองบริหารงานบุคคล
1104 | 1105 |1111 | 1112
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1600 | 1601
               นิติกร 1992
โรงเรียนมัธยมสาธิต มบส.
2600
      กองคลัง
1200 | 1201 | 1202
              ประถมสาธิต
2104
               งานพัสดุ
1203 | 1204
              ปฐมวัย
2101
      กองนโยบายและแผน
1400
 บัณฑิตวิทยาลัย
1810 | 18131814 | 1840
               งานประกันคุณภาพ
1602
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
1721
 คณะครุศาสตร์
5000 | 5001
 หน่วยตรวจสอบภายใน
7801
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3001 3020
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
1903
 คณะวิทยาการจัดการ
4000 | 4008
 วิทยาลัยการดนตรี 2065  2304
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
2000 -2003 | 2318
     สระว่ายน้ำ
1803
 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
1115  | 1993
     ศูนย์หนังสือ
1804
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1714 | 1715
     ร้านสหกรณ์
1805
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
1740
    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5319