ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2561
เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2560

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา