ปีงบประมาณ2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม  ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 09.30 .
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 .
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00  .
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์