แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

การจัดการงบประมาณถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารงานขององค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 คณะครุศาสตร์
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 คณะวิทยาการจัดการ
5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 วิทยาลัยการดนตรี
7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย
8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต

งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 คณะครุศาสตร์
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 คณะวิทยาการจัดการ
5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 วิทยาลัยการดนตรี
7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต

งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดี
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบัน/สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนกลาง
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการดนตรี
9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์

3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการดนตรี

7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการดนตรี (โครงการต่อเนื่อง)

10. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ) หน่วยงาน คณะ/สำนัก/ศูนย์อู่ทองทวารวดี

ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน

  1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์
  2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
  5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการดนตรี
  7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(บริหารงานกลาง)สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต

ประเภทงบประมาณ บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน/สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนกลาง
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการดนตรี
9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ คงคลัง-บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์

3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการดนตรี

7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการดนตรี (โครงการต่อเนื่อง)

10. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/สำนัก/ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

11. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (ขออนุมัติครั้งที่ 3)

ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ
5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการดนตรี
7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(บริหารงานกลาง)สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต

ประเภทงบประมาณ บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน/สำนัก
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนกลาง
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการดนตรี
9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ คงคลัง-บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์

3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการดนตรี

7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ขออนุมัติ ครั้งที่2)

9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

10. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการดนตรี (โครงการต่อเนื่อง)

ประเภทงบประมาณ บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (บริหารงานกลาง)

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี

3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการดนตรี

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนัก /สถาบัน /ศูนย์

5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์

7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ

8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ คงคลัง-บกศ.

1. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนวิจัย

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ

6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการดนตรี

7. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิต

8. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการดนตรี (ขออนุมัติ ครั้งที่2)

10. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ขออนุมัติ ครั้งที่2)

11. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (ขออนุมัติ ครั้งที่2)

ประเภทงบประมาณ บ.กศ. คงคลัง

1. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)

3. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ

5. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

6. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการดนตรี

8. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการดนตรี (โครงการต่อเนื่อง/ระยะที่3)

9. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์

10. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

11. แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการดนตรี (โครงการต่อเนื่อง/ระยะที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)