ปีงบประมาณ 2561

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2561”
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561”
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560”
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 7
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2560”
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัด “ประชุมเครือข่ายนักวางแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2560”
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา