ภาพอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
และแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 .

ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562″

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 .

ณ  ห้องประชุมโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2561

ณ  ห้องประชุมโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2562”

ณ   หอประชุมใหญ่  อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 13 และ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565”

ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา