ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

Title
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
 1 file(s)  5 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 3, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  21 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 7, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
 1 file(s)  8 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 20, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  6 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  23 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 18, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  11 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 18, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  12 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 11, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  11 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 11, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
 1 file(s)  9 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 11, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  34 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 24, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  25 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 7, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  20 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  38 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  27 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 10, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  13 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 10, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  22 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 9, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 8, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 10, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 6, 2022 Please login to download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  24 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 29, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  22 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 19, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 20, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 18, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  13 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 7, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  15 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ประมาณประจำปี 2564 ณ ธันวาคม 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)
 1 file(s)  36 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
 1 file(s)  16 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤศจิกายน 11, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  26 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 26, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  20 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 20, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
 1 file(s)  23 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 23, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2563
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
 1 file(s)  20 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
 1 file(s)  18 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
 1 file(s)  24 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download