รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) 

Title
ใบอนุมัติเงินจัดสรร : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  4 downloads
สงป. 2567 เมษายน 22, 2024 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ สงป.302, และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2567 เมษายน 5, 2024 Download
ใบอนุมัติเงินจัดสรร : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  18 downloads
สงป. 2567 ตุลาคม 19, 2023 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบจัดทำแผน/ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 1 file(s)  21 downloads
สงป. 2566 กันยายน 27, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ สงป.301 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  16 downloads
สงป. 2566 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สงป.30 1, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  12 downloads
สงป. 2565 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป.301 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  12 downloads
สงป. 2564 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ สงป.301 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  7 downloads
สงป. 2563 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน แบบ สงป.30 1, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  12 downloads
สงป. 2563 กันยายน 18, 2023 Download
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  7 downloads
สงป. 2562 กันยายน 18, 2023 Download
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 1 file(s)  12 downloads
สงป. 2562 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ สงป.301 (IP), แบบ สงป.302 (IP) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  10 downloads
สงป. 2561 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ สงป.301 (IP), แบบ สงป.302 (IP) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  13 downloads
สงป. 2561 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ สงป.301, สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  11 downloads
สงป. 2561 กันยายน 18, 2023 Download
การจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661
 1 file(s)  10 downloads
สงป. 2560 กันยายน 18, 2023 Download
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2560 และการขอปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  14 downloads
สงป. 2560 กันยายน 18, 2023 Download
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  14 downloads
สงป. 2560 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 1 file(s)  12 downloads
สงป. 2557 กันยายน 18, 2023 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 1 file(s)  15 downloads
สงป. 2555 กันยายน 18, 2023 Download