ปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 30  เมษายน 2562  เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดย

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดย

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดย

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2561
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์  ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์  ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน วาระพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา