เอกสารงบประมาณ

Title
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ พฤศจิกายน 24, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
เอกสารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  9 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 7, 2022 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 3 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 3, 2022 Download
การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 25, 2022 Download
เอกสารการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 18, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 1, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 31, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  64 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 14, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 23, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
 1 file(s)  51 downloads
เอกสารงบประมาณ เมษายน 19, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 24, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เสนอต่อ คณะกรรมบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 1 file(s)  34 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 3, 2021 Download
แผนผังความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมอุดมศึกษา (คำของบประมาณ)
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 2, 2021 Download
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 4, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 21, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 2, 2020 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (2)
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 14, 2020 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  16 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 17, 2020 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  13 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 9, 2020 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  36 downloads
เอกสารงบประมาณ กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  30 downloads
ประกาศราชกิจจานุเบกษา, เอกสารงบประมาณ พฤศจิกายน 13, 2018 Download
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  103 downloads
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เอกสารงบประมาณ กันยายน 28, 2018 Download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  35 downloads
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เอกสารงบประมาณ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  28 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่ม8 (2)
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่ม1
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารรายจ่ายลงทุนฯ (เล่มเขียว)
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารรายจ่ายลงทุนฯ (เล่มเขียว) เมษายน 26, 2018 Download
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2017
 1 file(s)  7 downloads
งบประมาณสังเขป, เอกสารงบประมาณ เมษายน 26, 2018 Download
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)
 1 file(s)  26 downloads
งบประมาณสังเขป, เอกสารงบประมาณ เมษายน 26, 2018 Download