เอกสารงบประมาณ

Title
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  36 downloads
เอกสารงบประมาณ กันยายน 18, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)
 1 file(s)  44 downloads
เอกสารงบประมาณ พฤษภาคม 3, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารงบประมาณ เมษายน 3, 2023 Download
เอกสารประกอบการขี้แจง (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 30, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566)
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 23, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)
 1 file(s)  23 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 20, 2023 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566)
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 13, 2023 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 2, 2023 Download
เอกสารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565)
 1 file(s)  38 downloads
เอกสารงบประมาณ กุมภาพันธ์ 13, 2023 Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567
 1 file(s)  72 downloads
เอกสารงบประมาณ มกราคม 16, 2023 Download
เอกสารการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567 โดย นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มกราคม 2566
 1 file(s)  269 downloads
เอกสารงบประมาณ มกราคม 16, 2023 Download
เอกสารการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2567 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 มกราคม 2566
 1 file(s)  18 downloads
เอกสารงบประมาณ มกราคม 16, 2023 Download
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 1 file(s)  147 downloads
เอกสารงบประมาณ พฤศจิกายน 24, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 1 file(s)  50 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
เอกสารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  42 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 17, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  30 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 7, 2022 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 3 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 3, 2022 Download
การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  25 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 25, 2022 Download
เอกสารการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 18, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 1, 2022 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  20 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 31, 2022 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  83 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 14, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  22 downloads
เอกสารงบประมาณ สิงหาคม 23, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
 1 file(s)  43 downloads
เอกสารงบประมาณ กรกฎาคม 12, 2021 Download
เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
 1 file(s)  137 downloads
เอกสารงบประมาณ เมษายน 19, 2021 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 24, 2021 Download
เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เสนอต่อ คณะกรรมบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 1 file(s)  56 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 3, 2021 Download
แผนผังความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมอุดมศึกษา (คำของบประมาณ)
 1 file(s)  72 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 2, 2021 Download
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และรายการประกอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  48 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 4, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  26 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 21, 2020 Download
แบบจัดทำแผน / รายงานตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน แบบ สงป.301, สงป.302 และสงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  24 downloads
เอกสารงบประมาณ ตุลาคม 2, 2020 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (2)
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎาคม 14, 2020 Download
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 17, 2020 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารงบประมาณ มีนาคม 9, 2020 Download
แบบจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302 และ สงป.302/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  55 downloads
เอกสารงบประมาณ กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  48 downloads
ประกาศราชกิจจานุเบกษา, เอกสารงบประมาณ พฤศจิกายน 13, 2018 Download
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  120 downloads
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เอกสารงบประมาณ กันยายน 28, 2018 Download
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  47 downloads
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เอกสารงบประมาณ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  44 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่ม8 (2)
 1 file(s)  47 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่ม1
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เมษายน 26, 2018 Download
เอกสารรายจ่ายลงทุนฯ (เล่มเขียว)
 1 file(s)  34 downloads
เอกสารงบประมาณ, เอกสารรายจ่ายลงทุนฯ (เล่มเขียว) เมษายน 26, 2018 Download
THAILAND’S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2017
 1 file(s)  22 downloads
งบประมาณสังเขป, เอกสารงบประมาณ เมษายน 26, 2018 Download
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)
 1 file(s)  82 downloads
งบประมาณสังเขป, เอกสารงบประมาณ เมษายน 26, 2018 Download