บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ    สิงห์ชัย      ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

ปฏิทิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย              ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน
2. นางสาวนิศาชล    ฉัตรทอง      ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวธิดาวัลย์   ศรีภา          ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย                          ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงบประมาณ
2. นางสาวเกษสุดา    บูรณศักดิ์สถิตย์       ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวสุนิศา     ทวีฤทธิคุณชัย            ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางจันทร์จิรา    ภระกูลสุขสถิตย์        ตำแหน่ง : หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
2. นายอนุชา     พิมพ์นนท์                    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวภาษิตา    เข็มนาค               ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวขนิษฐา    พึ่งประจวบ       ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
2. นางสาวจิระวรรณ      ยืนยั่ง          ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
3. นางพิชยภัคร์      สิงจานุสงค์        ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1602

คำสั่ง  ณ  วันที่        เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐