บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ    สิงห์ชัย      ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

ปฏิทิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1. นายจตุภูมิ     เพชรรัตน์                  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาววลัยลักษณ์     คงเขียว         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป–

1. นางสาวธิดาวัลย์   ศรีภา          ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน
2. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์     ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวเกษสุดา    บูรณศักดิ์สถิตย์       ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงบประมาณ
2. นางสาวสุนิศา     ทวีฤทธิคุณชัย            ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงบประมาณ

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางจันทร์จิรา    ภระกูลสุขสถิตย์        ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
2. นายอนุชา     พิมพ์นนท์                    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวภาษิตา    เข็มนาค               ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวขนิษฐา    พึ่งประจวบ       ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพศึกษา
2. นางสาวจิระวรรณ      ยืนยั่ง          ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
3. นางพิชยภัคร์      สิงจานุสงค์         ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวรัตนิกร     กล้าหาญ          ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวมทิรา     โลหิตานนท์        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1602

คำสั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑