บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ สิงห์ชัย ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

ปฏิทิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1. นายจตุภูมิ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป–

1. นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นางสาวประภัสสร แก้วหาวงษ์ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวเกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นางสาวสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
2. นายอนุชา พิมพ์นนท์ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ  ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพศึกษา
2. นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
3. นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์ ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวรัตนิกร กล้าหาญ ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวมทิรา โลหิตานนท์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1602

คำสั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑