บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ  สิงห์ชัย

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร. 02-473 7000 ต่อ 1400

1. นางสาววลัยลักษณ์  คงเขียว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. นางสาวชนัฐกาญจน์  สุวรรณการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป–

1. นางสาวธิดาวัลย์  ศรีภา

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน

2. นางสาวประภัสสร  แก้วหาวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นางสาววัชราภรณ์  กองข้าวเรียบ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. นายวราวุธ  บุญศรี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

2. นายอนุชา  พิมพ์นนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นางสาวเกษราภรณ์  สีดาคำ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. นางสาวขนิษฐา  พึ่งประจวบ

ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพศึกษา

2. นางสาวจิระวรรณ  ยืนยั่ง

ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

3. นางพิชยภัคร์  สิงจานุสงค์

ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

4. นางสาวกนกวรรณ  สื่อดิลกวัฒนา

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. นางสาวปรัญญรัตธ์ พิมพลดิษฐ์

ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา

ณ  วันที่  14  กันยายน พ.ศ. 2566