บุคลากร

บุคลากรกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ    สิงห์ชัย      ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1401

ปฏิทิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1. นางสาวธิดาวัลย์   ศรีภา                  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวสุนิศา     ทวีฤทธิคุณชัย      ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย              ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นางสาวนิศาชล    ฉัตรทอง      ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย                          ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นางสาววัชราภรณ์    กองข้าวเรียบ        ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวเกษสุดา    บูรณศักดิ์สถิตย์       ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางจันทร์จิรา    ภระกูลสุขสถิตย์        ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
2. นายอนุชา     พิมพ์นนท์                    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวภาษิตา    เข็มนาค               ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1400

1. นางสาวขนิษฐา    พึ่งประจวบ       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวจิระวรรณ      ยืนยั่ง          ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
3. นายณัฐภัทร์      พลจันทร์            ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
4. นางพิชยภัคร์      สิงจานุสงค์        ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร. 0-2473-7000  ต่อ  1602