ภาพอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “  ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3

ณ ห้องประชุม ชั้น 13  อาคาร 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “  ระยะที่1

ณ  หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ .. 2563  และการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่  7 – 9   มีนาคม  2562
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา  จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 .

ณ  ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา