เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๗ รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#h5vp66771f47c3bfb i Read more

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#h5vp66771f47c3bfb i Read more

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

#h5vp66771f47c3bfb i Read more

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๒๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุนหมุนเวียน แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

#h5vp66771f47c3bfb i Read more