ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

window.option_df_135 Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2566

ขอเรียนเชิญ คณะกรรมก

Read more

สำนักงานอธิการบดี ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” ของรางวัล และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานอธิการบดี มห

Read more