ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ”
วันที่ 8 มกราคม 2561   ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้และแนวทางในการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรของท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญงานด้านงบประมาณเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้จัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตท่านให้ คุณดรงรัตน์  กล้าหาญ   ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2  และคณะสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรโครงการประชุมครั้งนี้

ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560

 

ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560
เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน

เนื่องด้วย กองนโยบายและแผน จัดประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ
ในการนี้ เพื่อให้การจัดประชุมดังกล่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงขอเรียนเชิญท่านและรองคณะบดีผ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายวางแผน/รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวางแผน/รองผู้อนวยการศูนย์ฝ่ายวางแผน/ผู้อำนวยการกอง (สนอ.)/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน/หัวหน้างานพัสดุ (สนอ.) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

[แบบฟอร์ม+เอกสารประกอบ]การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(กำหนดส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

คลิ๊กที่นี้   ‘ดาวน์โหลด’