ความเป็นมา

ความเป็นมา

กองนโยบายและแผน

     เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ประกาศใช้กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย คือ สำนักงานอธิการบดี และโดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2549 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี หนึ่งในนั้น คือ กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานข้อมูลและสารสนเทศและติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษา รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามกำหนด โดยมี ปรัชญา “การปฏิบัติตรงตามแผนคือแก่นของการพัฒนา” วิสัยทัศน์ “สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณกระบวนการติดตามประเป็นผลเพื่อยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน”  และพันธกิจ 1) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 2) จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 3) ติดตามการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย 4) ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทุกประเภทที่มีผลต่อ รายรับรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ และ5) พัฒนาระบบการจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐาน

****