งานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี  งานพัสดุ และระบบควมคุมภายใน  ที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองนโยบายและแผน
     2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน
     3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการประชุมของกองนโยบายและแผน
     4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุของกองนโยบายและแผน
     5. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่
     6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ชี้แจงปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
     7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

        – งานนโยบายและแผน
        – งานงบประมาณ
        – งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

บุคลากรที่รับผิดชอบในภาระงาน