ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4