:: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ::
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
   

วันพุธที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 04:27 น.

 
 
ข้อที่
รายการ
ดาวน์โหลด
1

[แบบฟอร์ม+เอกสารประกอบ]การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(กำหนดส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)    

2

[แบบฟอร์ม]  แผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (กำหนดส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)    

3

[เอกสารประกอบ]  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558–2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

4

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์
องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

5
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6
พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ    
7
แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ    
8
[เอกสารประกอบการบรรยาย] การนำนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
(โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
   
9
[เอกสารประกอบการบรรยาย]            แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
10
ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    
11
[เอกสารประกอบการบรรยาย] เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
12
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (บูรณาการยกระดับฯ)+แบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง    
13
กำหนดโครงสร้างแผนงาน-ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561    บนระบบงบประมาณ ERP    
14
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)    
15
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)    
16
เรื่อง ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงินบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
17
แนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    
18
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2575) สู่การปฏิบัติ   
โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว
   
19
[ตัวอย่าง]  แบบฟอร์มรายงานโครงการติดตามตามแผนกลยุทธ์ฯ    
20
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579     
21
เอกสารประกอบจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
22
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"     
23
แผนปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2560    
24
[เอกสารบรรยาย]   เรื่อง งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมประวัติวิทยากร ผอ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม วันที่ 18 เมษายน 2560   ณ          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
25
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
26
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
27
แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) 
28
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี)  
หน้า :
1
2
 
   
 
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่
3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กิจกรรมทั้งหมด

 

 
     
 

 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1400 โทรสาร 02-4668060     :: coppy right 2012