ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2562

ขอเรียนเชิญ บุคลากรกองนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2562
วันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฏาคม 2562   เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
ชั้น7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา