ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
_____
ประชุมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2563
วันศุกร์ที่ 7  สิงหาคม 2563  เวลา 15.30 .
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา