• ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2563”

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 (ข้อมูลจากระบบ ERP)

  • งบประมาณแผ่นดิน 91.99%
  • งบประมาณ บกศ. 74.09%
  • งบประมาณ กศ.พ. 94.95%
  • งบประมาณ กศ.บพ. 32.91%
  • งบประมาณ บกศ. คงคลัง 31.11%

เอกสารดาวน์โหลด [ล่าสุด]