รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 (ไตรมาส 1)

View Fullscreen Read more

เอกสารประกอบการประชุม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

Read more