ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

[pdfjs-viewer url=&#

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[pdfjs-viewer url=&#

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

[pdfjs-viewer url=&#

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564”

[pdfjs-viewer url=&#

Read more